Проекты

Пятница, 28 июля 2023 16:34

Аԥсны аџьынџь тәылатә  еибашьра аҟны игаз аиааира  сынтәа ҩажәи жәаба шықәса ахыҵуеит. Урҭ ахҭысқәа  шымҩаԥысуаз, щаибашьцәа иаадырԥшуаз афырхаҵара, ахымшаҭара, аԥсадгьыл ахьчаҩцәа  рыҿцәажәарақәа, зыӡбахә ҳамҳәац афырхацәа ирызку анҵамҭақәа реиҿкаара -абри ауп изызку Аиааира ҩажәи жәаба шықәса ахыҵразы Аԥсуа радио аҿы ихацыркыз апроект ҿыц-«Аиааира абжьы».  Иахьатәи адырраҭара далахәуп  «Агәымшъараз»  амедал занашьоу, Лашькьындар ақыҭа ахада Азамаҭ Ҵәыџь.  

Прочитано 298 раз