Проекты

Четверг, 12 октября 2023 19:15

Адырраҭара «Ҳара Ҳабиԥара» далахәуп - Е.Ешба ихьз зху Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ, ауаажәларрадырреи аҭоурыхи рырҵаҩы, Анаҟәаԥиатәи аҳәырԥсарра аекскурсиа амҩаԥгаҩ Солидаҭ Цкуа.

Прочитано 410 раз