Проекты

Четверг, 26 октября 2023 16:10

«Иҳамоу аҟазаратә еихьӡарақәеи ақәҿиарақеи зегьы рыбзыуроуп ҳҭаацәа. Урҭ рҟынтәи иҳауа ахацгылареи аилибакаареи даара акыр аҵанакуеит ҳара ҳзы» - ҳәа азгәарҭоит аиҳәшьцәа Гундеи, Фридеи, Мзиеи Берзениаԥҳацәа.

Прочитано 220 раз