Проекты

Понедельник, 30 октября 2023 19:57

«Иҳамоу аҟазаратә еихьӡарақәеи ақәҿиарақеи зегьы рыбзыуроуп ҳҭаацәа. Урҭ рҟынтәи иҳауа ахацгылареи аилибакаареи даара акыр аҵанакуеит ҳара ҳзы» - ҳәа азгәарҭоит аиҳәшьцәа Гундеи, Фридеи, Мзиеи Берзениаԥҳацәа.

 
Прочитано 254 раз